Polityka Prywatności

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

§1
Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej – RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Trans Expert s.c, z siedzibą w Bydgoszczy 85-222, ul. Czartoryskiego 6/1.

Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres siedziby: Inspektor Danych Osobowych, Bydgoszcz 85-222, ul. Czartoryskiego 6/1 lub na adres e-mail: office@transexpert.pl

§2
Kategorie przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • przechowywania dla potrzeb wykorzystania, w przypadku złożenia kolejnego zamówienia, co jest niezbędne i wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

§3
Przechowywanie Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W odniesieniu do danych osobowych stanowiących element projektu graficznego będą przechowywane do czasu utrzymywania relacji handlowych. Brak złożenia jakiegokolwiek zamówienia w terminie 10 lat od końca roku w którym złożono ostatnie zamówienie, będzie uznany za brak utrzymywania relacji handlowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są jednak podejmowane wobec Pani/Pana żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), w oparciu o profilowanie.

Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej zostanie Pani/Pan o tym odrębnie poinformowana/ny.

§4
Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, usług rachunkowych, obsługi prawnej),
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności organom publicznym.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

§5
Przysługujące prawa

Może Pani/Pan w każdej chwili zażądać:

  • dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa,
  • sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.

Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.

Może Pani/Pan zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia zapomnianym”).

Ma Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, jeżeli dane byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez ich zapis na nośniku przez ADO w jakimkolwiek formacie cyfrowym. ADO wyda dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 01.